Huisregels

Uitschrijven

Van der Horst Tandartsen behoudt zich het recht voor om patiënten die gedurende een periode van 24 maanden niet meer onder behandeling c.q. controle van Van der Horst Tandartsen staan, uit het bestand van Van der Horst Tandartsen te verwijderen. Een mogelijk gevolg is dat deze patiënten met een pijnklacht niet meer door Van der Horst Tandartsen worden behandeld, maar worden doorverwezen naar de dienstdoende tandarts elders in de regio. Indien u zich wilt uitschrijven vragen wij u ons een e mail te sturen, waarin staat dat u toestemming geeft uw dossier aan derden beschikbaar te stellen.

Aansprakelijkheid

Waak zelf over uw eigendommen. Van der Horst Tandartsen is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan/van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

Veranderingen in uw gezondheid

Voor u en onze veiligheid is het belangrijk om op de hoogte te zijn van uw medische situatie. Daarom vragen wij u ons te informeren bij veranderingen in de gezondheid. Wij vragen u een actuele medicijnlijst mee te nemen indien uw medicijnen niet bij ons bekend zijn of indien er veranderingen van medicijnen hebben plaatsgevonden.

Zwangerschap en de tandarts.

Tevens vragen wij u ons te informeren over mogelijke zwangerschap indien wij een afspraak willen maken voor het reinigen van uw gebit of bij het maken van röntgen foto’s. Hieraan zijn namelijk risico’s verbonden die invloed hebben op uw zwangerschap.

Uw medische gegevens / patiëntendossier

Binnen onze tandartspraktijk heeft u uw eigen digitale patiëntendossier. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) staat de bescherming van uw privacy beschreven. Zonder uw toestemming zal uw patiëntendossier niet aan derden worden verstuurd. Alle informatie blijft binnen onze praktijk behoudens de informatie die een specialist of huisarts nodig heeft voor een behandeling.

Indien u naar onze tandartspraktijk overstapt, moet u zelf uw patiëntendossier opvragen bij uw vorige tandarts, in verband met de privacy wetgeving mogen wij dit niet doen voor u.

Privacy bij Van der Horst Tandartsen

Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zijn/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

Beveiliging van de gegevens

De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de tandarts, de preventieassistente, de assistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijn

De algemene bewaartermijn van de gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt(e) uitgaan.

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming

De patiënt(e) heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt(e) van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt(e) behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.

Recht op verwijdering en vernietiging

De patiënt(e) kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Klachten

Elke patiënt(e) heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Echter vragen wij eerst tot een oplossing te komen met ons, zie pagina klanttevredenheid.